Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 8/10) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), HERVIS Sport i moda d.o.o., Slavonska Avenija 50, 10000 Zagreb, OIB: 38757744993, kojeg zastupaju Aleš Černe i Sandi Draksler, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„KILIMANJARO“

Članak 1.

Priređivač priređuje nagradnu igru “ KILIMANJARO“. (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda robne marke Hervis Sport i moda d.o.o., a odvija se na web stranici https://gewinnspiel.hervis.at/25-godina-kilimanjaro/.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u razdoblju od 05.09.2022. do 18.09.2022. unutar kojeg jedan (1) dobitnik osvaja jednu (1) glavnu nagradu, a osamdeset i pet (85) dobitnika osvaja jednu od utješnih nagrada.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na web stranicama www.hervis.hr dana 05.09.2022.

Članak 4.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske.
Pravo na sudjelovanje je ispravan odgovor na nagradno pitanje postavljeno na web stranici https://gewinnspiel.hervis.at/25-godina-kilimanjaro/.

Kupnja nije uvjet za sudjelovanje. Na web stranici će biti postavljeno nagradno pitanje „U kojoj se državi nalazi Kilimanjaro? Ponuđena su dva odgovora od kojih je jedan ispravan. Za važeću prijavu potrebno je upisati: mail adresu i potvrditi da:
moje je glavno prebivalište u Hrvatskoj.
fizički sam sposoban/na planinariti 6 – 7 sati dnevno.
pročitao/la sam opis pojedinosti.
prihvaćam odredbe o zaštiti podataka.
prihvaćam uvjete sudjelovanja.

4.1. Izvlačenje nagrada(e) bit će najkasnije 48 sati nakon datuma zatvaranja prijava za sudjelovanje.

4.2. Organizator će dobitnike nagrade obavijestiti e-poštom koju je naveo prilikom registracije za nagradnu igru i od njega će se tražiti da to potvrdi u roku od 3 kalendarska dana. Nakon potvrde od strane dobitnika, ta će nagrada biti odmah poslana na odgovarajući način (npr. bonovi za odmor poštom, nagrade u naravi poštom ili paketnom službom).

4.3. Ako sudionik ne potvrdi prihvaćanje nagrade u roku od 7 kalendarskih dana od primitka obavijesti o nagradi, nagrada će biti poništena. U tom slučaju dobitnik će se ponovno izvlačiti. Ako ni ovdje dobitnik to ne potvrdi u roku od 2 kalendarska dana od primitka, nagrada će biti poništena.

4.4. Nagrada se također poništava ako se, prema posebnim uvjetima nagradne igre, može realizirati samo u određenom vremenskom razdoblju (npr. skijaški vikend, itd.). I u tom je slučaju isključena mogućnost zamjene nagrade za novac.

4.5. Ako su navedene adrese ili adrese e-pošte netočne ili nevažeće, HERVIS nije dužan to istražiti. Nedostaci koji proizlaze iz davanja netočnih podataka za kontakt idu na teret sudionika.

4.6. U nagradnoj igri će sudjelovati sve prijave zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre navedenog u članku 2. Prijave pristigle izvan perioda trajanja nagradne igre nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri, a Priređivač ne snosi odgovornost za zakašnjele ili krivo upućene prijave.

Članak 5.

Jedan Sudionik može se više puta prijaviti putem web stranice, dok svaki Sudionik može osvojiti samo jednu nagradu za vrijeme trajanja nagradne igre. U slučaju da upitnik ispunjen od strane istog Sudionika bude izvučen više puta, drugi i svaki slijedeći upitnik će biti proglašen nevažećim. Ako Sudionik djelomično ili nepotpuno ispuni upitnik, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim te mu se neće dodijeliti nagrada. U nagradnoj igri sudjeluju prijave pristigle unutar datuma trajanja nagradne igre. Priređivač zadržava pravo isključiti iz nagradne igre sudionike koji se koriste nedopuštenim pomagalima ili na drugi način manipulacijom stječu prednosti iz natjecanju. U takvim slučajevima, nagrade se također mogu naknadno opozvati i zatražiti njihov povrat.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje osobne iskaznice.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača te članovi njihove uže obitelji.

Članak 7.

Svaki dobitnik osvaja po jednu od nagrada.
Fond nagrada za Nagradnu igru sastoji se od 1 glavne nagrade i 85 utješnih:

Glavna nagrada:
PUT NA KILIMANJARO, uključujući opremu Kilimanjaro® Outdoor tvrtke Hervis, za sebe i jednog pratitelja u iznosu od 22.603,50 HRK (3.000 EUR) po osobi, što je ukupan iznos od 45.207,00 HRK (6.000,00 EUR).

Utješne nagrade:
10 različitih dobitnika dobiva poklon bon od 300 HRK = ukupno 3.000 HRK (398,17 EUR)
20 različitih dobitnika dobiva poklon bon od 150 HRK = ukupno 3.000 HRK (398,17 EUR)
50 različitih dobitnika dobiva poklon bon od 100 HRK = ukupno 5.000 HRK (663,61 EUR)
5 različitih dobitnika dobiva Kilimanjaro® opremu u vrijednosti 750 HRK = ukupno 3.750 HRK (497,71 EUR)

Ukupna vrijednost cijelog nagradnog fonda iznosi 59.957,00 HRK (7.957,66 EUR).

Nagrade nisu zamjenjive za novac niti za druge nagrade.

Članak 8.

Povjerenstvo za izvlačenje (tri predstavnika) će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada te će prilikom izvlačenja dobitnika sastaviti zapisnik o podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja. Zapisnik sadržava mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve Sudionike Nagradne igre. Dobitnici će biti objavljeni na Hervis Hrvatska web stranici i obavješteni na mail adresu koju će navesti prilikom prijave na nagradnu igru.

Članak 9.

​Dobitnici svih nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade ni isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade.
Dobitnici će biti kontaktirani putem e-maila. Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. U slučaju da nagrada ostane nepodijeljena, postupit će se sukladno odredbama Zakona o igrama na sreću.

Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom.

Članak 10.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici pristaju na objavu njihovih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru. Dobitnik je obvezan u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradne igre i u vezi s nagradnom igrom.

Članak 11.

Trenutkom preuzimanja nagrade odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade. Komisija će zapisnički utvrditi jesu li dobitnici sve nagrade preuzeli u označenom roku te će protekom tog roka utvrditi da je Nagradna igra okončana.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje Sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo Sudionika. Ako nagradni fond u vrijednosti većoj od 663,61 EURO = 5.000,00 HRK nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, Priređivač će ga prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Iznimno, ova rečenica ne odnosi se na nagrade kojima je istekom određenog roka vrijednost postala ništavna.

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web-stranice www.hervis.hr
Priređivač nije odgovoran za bilo koje probleme tehničke prirode.

Priređivač zadržava pravo izmjene ili dopune ovih uvjeta sudjelovanja u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga, ako je to potrebno u interesu jednostavne i sigurne obrade, a posebno radi sprječavanja zlouporabe ili iz drugih razloga.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo financija i budu objavljena na web-stranici www.hervis.hr

Članak 15.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Pravilnik o privatnosti i zaštiti osobnih podataka

Članak 16.

U nagradnoj igri Priređivač i agencija OMD media d.o.o., Hebrangova 32, Zagreb, OIB: 39157666333, kao voditelj obrade, obrađuje osobne podatke Sudionika nagradne igre koje je pridobio u skladu s Pravilima nagradne igre „Kilimanjaro“ objavljenim na web-stranici nagradne igre: www.hervis.hr, a temeljem privola Sudionika.
Sudionici u nagradnoj igri daju privolu  Priređivaču da obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka Sudionika u skladu s propisima s područja zaštite osobnih podataka. Priređivač jamči obradu i zaštitu osobnih podataka sukladno propisima na snazi u Republici Hrvatskoj te ih je moguće dobiti upitom na tajnistvo@hervis.si

Sudionici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Priređivač može samostalno i po vlastitoj procjeni obrađivati podatke, dobivene od njih, isključivo za sljedeće svrhe:
1. provedba nagradne igre u svim oblicima
2. kontaktiranja Sudionika putem telefona i email adrese radi obavijesti o dobitku nagrade i dostavi nagrade
3. objava imena i prezimena dobitnika nagrada na web-stranici nagradne igre.
Ako Sudionik ne pristane na prikupljanje proslijeđenih podataka, sudjelovanje u nagradnoj igri nije moguće.

Osobni podaci dobitnika koji se obrađuju u ovoj nagradnoj igri su: ime i prezime, e-mail adresa, adresa prebivališta i broj telefona.

Priređivač se obvezuje se da će prikupljene osobne podatke obrađivati u gore navedene svrhe te da će se, ako obradu osobnih podataka bude provodila druga fizička ili pravna osoba u njegovo ime, Priređivač koristiti jedino izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima propisa na snazi u Republici Hrvatskoj i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.

Dobiveni osobni podaci pohranjuju se za vrijeme potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili dalje korišteni, ali najviše za razdoblje od godinu dana nakon završetka nagradne igre, ako sam Sudionik ne povuče pristanak i zatraži brisanje svojih podataka. Unutar razdoblja od godinu dana, Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke svih Sudionika za potrebe izravnog marketinga. Nakon isteka roka pohrane Priređivač će osobne podatke izbrisati.

Sudionik nagradne igre slobodan je u svakom trenutku povući svoju suglasnost za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka i prihvaća da povlačenje suglasnosti može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u nagradnoj igri.

Vezano za osobne podatke, Sudionik ima sljedeća prava, kako je to propisano odredbama propisa na snazi u Republici Hrvatsko:
Pravo na pristup osobnim podacima,
Pravo na ispravak osobnih podataka,
Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) osobnih podataka,
Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka,
Pravo na prenosivost osobnih podataka,
Pravo na prigovor,
Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

Zahtjeve koji se odnose na ostvarivanje prava vezano za osobne podatke u pisanom obliku moguće je uputiti na adresu elektroničke pošte: tajnistvo@hervis.si ili poštom na adresu: HERVIS Sport i moda d.o.o., Slavonska Avenija 50, 10000 Zagreb, s naznakom: „GDPR“.

Članak 17.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/22-01/383

URBROJ: 513-07-21-01-22-2

Zagreb, 02. rujan 2022.