SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE
» S KILIMANJARO NA KILIMANJARO «

1.ORGANIZATOR:

Organizator nagradnega žrebanja je Hervis d.o.o., Moskovska 4, 1000 Ljubljana.

2. POGOJI SODELOVANJA:

2.1 Sodelujejo lahko zgolj fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in so ob začetku nagradne igre dopolnile osemnajst let in ki pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje na https://gewinnspiel.hervis.at/25-let-kilimanjaro/, od 05.09.2022 do 18.09.2022.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejmejo in soglašajo s pravili nagradnega žrebanja.

2.2 Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno, brezplačno in neodvisno od nakupa blaga ali storitve. Zamenjava nagrade za denar ni mogoča.

2.3 V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Hervis Šport in moda, D.O.O. in povezanih podjetjih ter njihovi sorodniki in zaposleni pri partnerjih, ki so ali so bili vključeni v ustvarjanje ali izvedbo nagradne igre. Med »sorodnike« sodijo tudi osebe, ki imajo isto prebivališče in torej isti poštni naslov.

3. MOŽNOST SODELOVANJA:
Sodelujoči lahko sodelujejo v nagradni igri samo prek posebne povezave do nagradne igre na spletni strani HERVIS: https://gewinnspiel.hervis.at/25-let-kilimanjaro/.

4. NAGRADNI SKLAD:

4.1 Skupno število nagrad je 86.
Glavna nagrada je obisk gore Kilimanjaro za dve osebi.
Vrednost glavne nagrade je v času organizacije nagradne igre 3.000 eur z vključeno
akontacijo dohodnine. Akontacijo dohodnine glavne nagrade poravna organizator.

4.2 Nagrade:
1 x Pohod na goro Kilimanjaro za 2 osebi v vrednosti 3.000 eur/osebo
5 x Komplet izdelkov znamke Kilimanjaro v vrednosti 100 eur
10 x Darilni bon za 40 eur
20 x Darilni bon za 20 eur
50 x Darilni bon za 10 eur

5. ŽREBANJE IN OBJAVA O NAGRAJENCIH:

Nagrada bo podeljena na podlagi žrebanja med vsemi sodelujočimi, ki bodo od 05.09.2022 do 18.09.2022 do 23:59 odgovorili na nagradno vprašanje na https://gewinnspiel.hervis.at/25-let-kilimanjaro/. Žrebanje bo potekalo19.09.2022 na upravi Hervis d.o.o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana. Rezultat žrebanja bo dokončen in pritožba nanj ne bo mogoča. Na Facebook in Instagram profilu Hervis Slovenija bodo najkasneje 20.09.2022 javno objavljena imena nagrajencev.
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči oz. nagrajenec strinja z javno objavo imena in priimka za namene objave in obveščanja o nagrajencih.

6. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI:

6.1 Sodelujoči v primeru zmage soglašajo z objavo svojega imena in priimka na Facebook in Instagram profilu Hervis Slovenija med nagradno igro in po njenem zaključku.

6.2 HERVIS si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izključi sodelujoče, ki uporabljajo nedovoljeno pomoč ali drugače pridobivajo prednost z goljufanjem. V takem primeru je mogoče nagrado tudi naknadno preklicati in jo zahtevati nazaj.

6.3 Sodelovanje v nagradni igri se lahko izvaja samo v zasebne namene. Sodelujoči ali tretje osebe nagradne igre in vsebine, ki se z njo posreduje ali ustvarja (v celoti ali delno), ne smejo uporabljati v komercialne namene. Sodelujoči koriščenja nagradne igre, vsebin, ki se prenašajo ali ustvarjajo z njo, dostopa do spletnih mest ali njihove vsebine ne smejo proti plačilu ali v okviru sponzoriranih storitev ponujati tretjim osebam, niti ne smejo sami v komercialne namene uporabljati vsebine spletne strani ali z nagradno igro povezane vsebine in je hraniti za distribucijo ali kakršno koli drugo komercialno uporabo. Nagradne igre ni dovoljeno spreminjati, obdelovati, dekomponirati (niti z vzvratnim inženirstvom), shranjevati in razmnoževati.

7. NAČIN SODELOVANJA IN POTEK NAGRADNE IGRE:

7.1 Za razglasitev zmagovalca ne jamčimo. Izplačilo nagrade v denarju, v drugih vrednostih ali prenos na tretje osebe ni mogoč. Zmagovalec se lahko odpove nagradi.

7.2 Zmagovalec bo o nagradi nemudoma obveščen po e-pošti na e-poštni naslov, ki ga je navedel ob prijavi na nagradno igro, in bo pozvan k potrditvi v roku 3 koledarskih dni. Po potrditvi s strani zmagovalca bomo nagrado takoj na ustrezen način odposlali (npr. bone za oddih po pošti, blagovne nagrade po pošti ali paketni službi).

7.3 Če sodelujoči v 7 koledarskih dneh po prejemu obvestila o nagradi ne potrdi prevzema nagrade, ta zapade. V tem primeru bomo izžrebali novega zmagovalca. Če tudi novi zmagovalec ne potrdi prejema nagrade v 2 koledarskih dneh po žrebu, se nagrada ne podeli.

7.4 Nagrada zapade in je ni mogoče nadomestiti tudi, če jo je skladno s posebnimi nagradnimi pogoji mogoče prevzeti zgolj v določenem časovnem obdobju (npr. smučarski konec tedna ipd.). Tudi v tem primeru je gotovinsko izplačilo izključeno.

7.5 Če je naveden naslov ali e-poštni naslov napačen ali neveljaven, HERVIS ni dolžan poiskati pravilnega. Če je sodelujoči zaradi posredovanja napačnih kontaktnih podatkov prikrajšan za nagrado, je odgovornost za to moč pripisati zgolj njemu samemu.

8. OMEJITEV JAMSTVA:

8.1 Organizator opozarja, da za razpoložljivost in izvedbo nagradne igre ni mogoče jamčiti. Nagradno igro je mogoče zaradi zunanjih okoliščin in omejitev zaključiti ali odstraniti, pri tem pa sodelujoči nimajo pravice do nobenega zahtevka zoper organizatorja. To velja zlasti, vendar ne izključno, za primere, v katerih bi bila zaradi tehničnih razlogov, npr. okužbe računalniškega sistema z virusi, posegov v ali napak v strojni in/ali programski opremi ali zaradi pravnih razlogov, pravilna izvedba nagradne igre otežena, pod prevelikim vplivom zunanjih dejavnikov ali onemogočena.
8.2 HERVIS ne prevzema odgovornosti v primeru izgubljene možnosti za pridobitev nagrade. Če je takšen zaključek posledica obnašanja sodelujočega, lahko HERVIS od te osebe zahteva povračilo nastale škode.

9. ODGOVORNOST:

9.1 Ne glede na druga zakonska določila veljajo naslednje izključitve in omejitve odgovornosti organizatorja.

9.2 Organizator odgovarja samo za neposredno škodo, povzročeno namerno ali iz hude malomarnosti. Kakršna koli nadaljnja odgovornost je izključena, razen v primeru telesnih poškodb. Odgovornost po zakonu o odgovornosti za proizvode ostane nespremenjena.

8.3 Ta omejitev odgovornosti velja tudi za osebno odgovornost zaposlenih, predstavnikov in agentov organizatorja.

10. OBVESTILO IN PREVZEM NAGRADE:

Nagrajena oseba bo o prevzemu nagrade obveščena preko Facebook profila Hervis Slovenija, kjer nagrajenec pusti svoje podatke. Nato nagrajence o prevzemu nagrade obvestimo preko Facebooka ali po elektronski pošti ali telefonu najkasneje v roku 7 dni po žrebanju. V primeru, da nagrajena oseba v roku 7 dni od prejetja obvestila o prevzemu nagrade, ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajene osebe.

Nagrade navedene v nagradnem skladu teh pravil niso zamenljive za drugo vrsto nagrade ali prenosljive na tretjo osebo. Nagrade niso izplačljive v gotovini, ni jih mogoče zamenjati za druge predvidene nagrade. Vsaka izmed nagrad bo izžrebana in podeljena prejemnikom, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati večje količine nagrad ali drugačne nagrade, kot so določene v teh pravilih nagradne igre. Organizator nagradne igre ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z uporabo in koriščenjem nagrad.

11. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE:

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini (Zdoh-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19), nagrada pa se obdavči kot drug dohodek po navedenem zakonu. Plačilo in izvedbo plačila akontacije dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove opravi organizator nagradne igre, morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo pa gredo v breme nagrajenca. Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi.

Akontacije dohodnine, v skladu s 282. členom Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16) organizatorju nagradne igre ni potrebno odtegniti in plačati, če je izračun le-te nižji od dvajset evrov (20,00 EUR). V davčno osnovo se ne všteva dobitka, če vrednost dobitka ne presega 42 evrov.

Nagrajena oseba je po zakonu davčni zavezanec. Organizator nagradne igre Hervis d.o.o. se zavezuje poravnati akontacijo dohodnine za podeljeno nagrado, zato bo skladno z veljavno davčno zakonodajo obračunal ustrezno akontacijo dohodnine ter izvedel njeno prijavo in plačilo davčnim organom. Preden se nagrada izroči nagrajeni osebi, mora le-ta organizatorju posredovati točne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Če nagrajena oseba ne dostavi podatkov za poravnavo davčnih obveznosti, se šteje, da se je nagradi odpovedala. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

12. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:

Hervis d.o.o. se zavezuje spoštovati najvišje standarde varstva osebnih podatkov, določene s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je podjetje Hervis d.o.o., Moskovska 4, 1000 Ljubljana. Upravljavec osebne podatke udeležencev v nagradni igri obdeluje na podlagi a alineje 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Osebe, mlajše od 16 let, privolitve ne morejo podati. Udeleženec v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Za zgoraj navedeni namen, t. j. za izvedbo nagradne igre, organizator uporablja naslednje podatke: ime, priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka. Zaradi izpolnjevanja davčnih predpisov organizator zgolj od nagrajencev v nagradni igri naknadno zahteva davčno številko, ki jo bo po uporabi za davčne namene izbrisal. Brez izrecne privolitve udeležencev v posamezni nagradni igri organizator osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre. Vsak udeleženec v nagradni igri z izpolnjenim obrazcem za sodelovanje v nagradni igri organizatorju dovoljuje hranjenje in obdelavo svojih osebnih podatkov, navedenih na nagradnem kuponu, za namene izvedbe nagradne igre. Udeleženec je odgovoren za pravilnost osebnih podatkov, ki jih posreduje upravljavcu. Osebni podatki udeležencev se bodo hranili samo do zaključka nagradne igre, v roku 15 dni po zaključku nagradne igre se bodo izbrisali. Privolitev k obdelavi lahko udeleženec v nagradni igri kadarkoli prekliče, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Privolitev udeleženec prekliče brezplačno, s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali na elektronski naslov tajnistvo@hervis.si. Udeleženčevi podatki se bodo prenehali obdelovati nemudoma, vendar najkasneje v 15 dneh po prejemu preklica privolitve, v istem roku se bodo trajno izbrisali. Udeleženci v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo tudi z javno objavo njihovih podatkov (ime in priimek) na Facebook profilu Hervis Slovenija z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja. Rezultati žrebanja ter ime in priimek nagrajenca oz. prejemnika glavne nagrade bodo najkasneje 20.09.2022 objavljeni na Facebook profilu Hervis Slovenija. Udeleženec v nagradni igri lahko kadarkoli zahteva vpogled v katalog zbirk svojih osebnih podatkov, ki jih organizator nagradne igre obdeluje. Udeleženec ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo o njem, zahtevati popravek napačno navedenih podatkov, njihov izbris, omejitev obdelave in pravico podati ugovor obdelavi ter zahtevati prenos podatkov drugemu upravljavcu, pri čemer lahko udeleženec določi, naj se podatki pošljejo njemu ali tretji osebi, kot določajo členi 15 – 22 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EUR 2016/679). Organizator zahteva, da udeleženec v nagradni igri vse navedene zahtevke poda pisno pri informacijah podjetja Hervis d.o.o. ali na elektronski naslov: tajnistvo@hervis.si. Organizator bo zahtevo izpolnili v roku 1 meseca, ta rok se v primeru utemeljenih razlogov lahko podaljša za največ dva meseca. Če udeleženec v nagradni igri meni, da je prišlo do nepravilne obdelave njegovih osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo na Urad informacijskega pooblaščenca, Zaloška cesta 59, Ljubljana, www.ip-rs.si.

13. V PRIMERU TEŽAV ALI NEJASNOSTI: nas kontaktirajte preko elektronske pošte tajnistvo@hervis.si.

14. V PRIMERU SPOROV: ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

15. Pravila pričnejo veljati dne, 05.09.2022 s pričetkom nagradne igre.

 

Ljubljana, 05.09.2022
Hervis d. o. o.