1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

(“NYEREMÉNYJÁTÉK”) szervezője HERVIS Sport- és Divatkereskedelmi Kft. székhely: 2060 Bicske Spar út 1., adószáma: HU11454609, cégjegyzékszáma Cg.07-09-009280 (“Szervező”).

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Játékban minden 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt.
2.1. Teljesíti a felhívásban szereplő feladatot az adott határidő lejártáig. A Játékban való részvétellel elfogadja annak felhasználási feltételeit.
2.2. A játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált profilokkal, nem létező személyeket tartalmazó profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosnak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek okoztak.
2.3. Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Játékost terheli és a költség mértéke függhet a Játékos internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.
2.4. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Játékos részére.
2.5. A Játékos felelőssége, hogy az általa megadott elektronikus levélcímre beérkező üzeneteket és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítést kellő időben figyelemmel kísérje.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. játék: 2023. 06.18. 09:00 – 2023.07.09. 23:59
2. játék: 2023. 07.08. 09:00 – 2023.08.08. 23:59
3. játék: 2023. 08.09. 09:00 – 2023.09.03. 23:59

A sorsolások időpontja:
1.játék: 2023. 07. 10., 12:00. – mely után a nyerteseket e-mailben értesítjük.
2. játék: 2023. 08. 09., 12:00. – mely után a nyerteseket e-mailben értesítjük.
3. játék: 2023. 09.04., 12:00. – mely után a nyerteseket e-mailben értesítjük.

4. NYEREMÉNY

4.1. A játék során 3 fő nyertest sorsolunk ki, a 3 megadott időpontban.
NYEREMÉNY: 3db Mio Cyclo 215 HC FULL EUROPE GPS navigációs eszköz
4.2. A Játék végén összesen 3 fő Játékos 3 db Mio Cyclo 215 HC FULL EUROPE GPS navigációs eszközzel gazdagodni. A nyeremény sorsolása véletlenszerűen, algoritmus segítségével történik.

5. A JÁTÉK MENETE

5.1. A játékban való részvételhez a Premier Outlet (Biatorbágy, Budaörsi út 4, 2051) parkolójában kihelyezett Hervis sátorban talál egy QR kódot, amit beolvasva tud a Játékos a nyereményjáték oldalára belépni.
5.2. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
5.3. A Szervező a Játék során a https://gewinnspiel.hervis.at/premier-competition/ oldalon elérhetővé teszi a játékot, amellyel a Játékosok a Játék időtartama alatt játszhatnak. Egy Játékos csak egyszer vehet részt a Játékban. A Játékosnak az e-mail címét szükséges megadni a játékban való részvételhez.

6. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A sorsolást követően a nyertesnek e-mailt küldünk és a Nyertesnek 24 órán belül üzenetben szükséges visszajeleznie. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a nyereményre való jogosultsága elveszik és új nyertest sorsolunk, akinek szintén 24 óra áll rendelkezésére a válaszra. Amennyiben ez nem történik meg a nyeremény elveszik.
Email: webshop@hervis.hu
6.2. A nyeremény pénzre nem váltható.

7. ADÓZÁS

7.1. A nyertest a nyeremény után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adó vonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

8. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK

8.1. A játékban a Szervező, illetve a munkatársai és azok törvényben meghatározott családtagjai nem vehetnek részt.
8.2. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből eredő hibákért.
8.3. A Szervező jogosult saját belátása szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Játékost, illetve Játékosi regisztrációt a Nyereményjátékból:
– aki megsérti a jelen Szabályzat bármely rendelkezését;
– aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így különösen, ha regisztrációja nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek, vagy egyébként jogszabályt sért;
– aki a Szervező alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;
– aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;
– aki megtévesztően jár el a Nyereményjátékkal kapcsolatban;
– aki szükséges személyes adatait, ill. a Szervező által kért információkat, nyilatkozatokat nem adta meg, illetve adatkezelési hozzájárulását visszavonja;
– aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel;
– aki valótlan vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a valós Játékostól eltérő más személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Játékostól eltérő más személyt regisztráljanak Játékosként; valamint
– akit, illetve amelyet a Szervező egyéb okból jónak lát törölni, így különösen akkor, ha a Játékos a Facebookon nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy kommentjeivel vagy nyilatkozataival sérti a Szervező jogos gazdasági érdekeit.
A Játékos kizárása esetén az adott Játékos nem tarthat igényt nyereményre, vagy amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, úgy a már átadott nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit, valamint kárát megtéríteni.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a kizárt Játékos helyett saját belátása szerint egy másik Játékost hirdessen ki nyertesként, de erre nem kötelezhető.
A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező a lehetőségeihez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során tudomására jutott információk alapján hozza meg döntését. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a Szervezőnek nem áll módjában figyelembe venni.
A Szervező attól függetlenül jogosult dönteni kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény, illetve információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomására. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb 2021.05.30-ig van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőknek nem áll módjukban megvizsgálni a kizárás lehetőségét.

9. ADATVÉDELEM

9.1. A Játékban való részvétel és a Játékszabályban írt adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik.
9.2. A Játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a Facebook semmilyen módon nem támogatja, felügyeli és ellenőrzi azt. A közzétett információ nem jut a Facebook birtokába. Bármilyen kérdés, megjegyzés vagy panasz a Szervezőkhöz továbbítható, és nem a Facebookhoz.
9.3. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályt a Játék során, a Játékosokra nézve előnyösebb feltételek megállapításával egyoldalúan megváltoztassa.
9.4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Játékost, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Játékos hozzájárulásán alapul.
A Nyereményjátékban való részvétellel, valamint adatainak megadásával a Játékos kifejezetten, írásban hozzájárul alábbi személyes adatai kezeléséhez a Nyereményjáték lebonyolítása, a nyeremény átadása érdekében, valamint a Játékos kifejezetten, írásban hozzájárul ahhoz, hogy kívánságlistáját és nevét a Nyereményjátékban részt vevő Ismerősei a jelen Nyereményjáték lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben megismerhessék.
A Nyereményjáték során a Szervező a jogszabály és a Játékos hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli a Játékos által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása, a nyeremény átadása érdekében:
– név,
– e-mail cím
9.5. A Játékos a részvétellel elfogadja a Szervező adatkezelési tájékoztatóját és ÁSZF tájékoztatóját:
https://www.hervis.hu/store/adatvedelem
https://www.hervis.hu/store/aszf

10. SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

10.1. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos mulasztásából eredő következményekért.
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező nem szavatolja a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervező a Nyereményjáték, valamint a Nyereményjáték oldalának és alkalmazásának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szervező kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték, így különösen az alkalmazott szoftver esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező a nyeremény tekintetében – tekintettel ingyenességére – különösen nem vállal sem szavatosságot, sem jótállást, valamint kizár minden kártérítési vagy megtérítési igényt.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjátékot a játékidőszak alatt indoklás nélkül megszüntesse. Erről a döntésről a Szervező a Facebook oldalán tájékoztatja a Játékosokat.

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1. Amennyiben a Játékos cselekvőképessége korlátozott, de nem áll cselekvőképességének e Nyereményjáték tekintetben korlátozó korlátozás alatt, úgy az Alkalmazást használni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
11.2. A jelen Szabályzat értelmében az e-mail írásbeli formának minősül.
11.3. A Játékos köteles viseli annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.
11.4. A Szervező kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
11.5. A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.